Nội Quy Tại KTSM Diễn Đàn
 


1. Không bàn luận về tôn giáo.

2. Không được kỳ thị chủng tộc, không viết chi tiết của cá nhân, giới tính, nơi cư ngụ, hay tuổi tác nếu không có sự đồng ý của cá nhân đó.

3. Không đăng bài hoặc hình ảnh có nội dung thô tục, khiêu gợi.

4. Bình đẵng và tôn trọng ý kiến cuả tất cả các thành viên.

5. Đăng bài và hình ảnh đúng theo tiểu mục đã đề ra.

5. Trong phạm vi cần thiết, KTSM được quyền sửa chữa hoặc xóa bỏ những bài viết đã vi phạm những nguyên tắc, luật lệ đã đề ra.

6. Diễn đàn này có thể sẽ chứa các liên kết đến các trang hay các websites khác ngoài phạm vi kiểm soát của chúng tôi. Dù sẽ rất khó khăn trong việc quản lý vấn đề này, chúng tôi sẽ cố gắng xóa bỏ những liên kết đó nếu chúng thực sự dẫn đến những trang có nội dung vi phạm về đạo đức, lễ giáo, tôn giáo, và không phù hợp với nội quy của diễn đàn.

 

khungtroisaomai.com